GREEN & CLEAN RD N

Koncentratas, tinkantis visų tipų paviršiams, skirtas valyti ir dezinfekuoti visus plaunamus paviršius ir medicinos prietaisus. Be aldehido ir fenolio. Taip pat tinka skaidriam organiniam stiklui valyti. Be alkoholio.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: ribotas virucidinis (pvz., HBV/HCV/HIV, HSV-1): atskiedus iki 0,5%: 30 min., 1%: 15 min.; baktericidinis/ fungicidinis (C. albicans): 0,25%: 4 val., 0,5%: 1 val., 1%: 30 min., 1,5%: 15 min.; tuberkuliocidinis: 2%: 1 val., 3%: 30 min., 4%: 15 min.

Aprašymas

GREEN & CLEAN RD N

Koncentratas, tinkantis visų tipų paviršiams, skirtas valyti ir dezinfekuoti visus plaunamus paviršius ir medicinos prietaisus. Be aldehido ir fenolio. Taip pat tinka skaidriam organiniam stiklui valyti. Be alkoholio.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: ribotas virucidinis (pvz., HBV/HCV/HIV, HSV-1): atskiedus iki 0,5%: 30 min., 1%: 15 min.; baktericidinis/ fungicidinis (C. albicans): 0,25%: 4 val., 0,5%: 1 val., 1%: 30 min., 1,5%: 15 min.; tuberkuliocidinis: 2%: 1 val., 3%: 30 min., 4%: 15 min.

Naudojimas: Sumaišykite 0.25% – 4% tirpalą naudojant tam tinkamą dozavimo sistemą (METASYS dozavimo menzūrą). Palikite nuvalytą paviršių išdžiūti nenuvalius.

Pavojinga: Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Labai toksiška vandens organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą.

Sudėtis: 6% didecildimetilamonio chloridas, 5,5% laurildipropil-entriamino, 4,2% alkil guanidinas acetatas

Užsakymo numeriai GREEN & CLEAN RD N

4 x 500 ml buteliukai + matavimo stiklinė
1 x kanistras 5 l
GREEN & CLEAN RD N matavimo stiklinė
5 l talpos kanistro čiaupas

logo METASYS

Gamintojas
Metasys Medizintechnik GmbH
Austrija