GREEN&CLEAN ID N

Labai veiksmingas koncentratas, skirtas invazinių ir neinvazinių įrankių, įskaitant chirurginius įrankius ir endoskopus, dezinfekuojančiam pirminiam valymui. Tinkamas naudoti ultragarso valytuvuose ir karščiui jautriuose ir nejautriuose įrankiuose. Pridėtas korozijos inhibitorius papildomai apsaugo jūsų įrankius. Be aldehido ir fenolio.

Aprašymas

GREEN&CLEAN ID N

Labai veiksmingas koncentratas, skirtas invazinių ir neinvazinių įrankių, įskaitant chirurginius įrankius ir endoskopus, dezinfekuojančiam pirminiam valymui. Tinkamas naudoti ultragarso valytuvuose ir karščiui jautriuose ir nejautriuose įrankiuose. Pridėtas korozijos inhibitorius papildomai apsaugo jūsų įrankius. Be aldehido ir fenolio.

Naudojimo apribojimai

GREEN&CLEAN ID N NETINKA galutinei chirurginių įrankių arba endoskopų dezinfekcijai arba sterilizavimui. Būtina atlikti tolesnius pakartotinio apdorojimo veiksmus, įskaitant skalavimą, plovimą ir galutinę dezinfekciją / sterilizavimą, laikantis įrankio gamintojo instrukcijų.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: ribotas virucidinis (pvz., HBV/HCV/HIV, HSV-1): atskiedus iki 2%: 30 min.; baktericidinis/fungicidinis (C. albicans): 0,25%: 30 min, 1,5%: 5 min.; tuberkuliocidinis: 1%: 1 val., 2%: 15 min., 7,5%: 5 min.

Naudojimas

Norėdami paruošti naudojimui tinkamą tirpalą, GREEN&CLEAN ID N sumaišykite su šaltu vandeniu. Informacijos žr. dozavimo lentelėje. Siekiant optimalaus veiksmingumo, rekomenduojame naudoti 2 % tirpalą (= 20 ml koncentrato + 1 litras vandens), kurio veikimo laikas yra 30 minučių. Tirpalo galiojimo laikas yra 7 dienos, tačiau jį būtina nedelsiant pakeisti, kai jis tampa stipriai užterštas. Prieš panardindami įrankius, nuo jų tinkama minkšta kempine arba šepetėliu nuvalykite stambius teršalus. Įrankius į tirpalą panardinkite visiškai ir atidžiai, kad nesusidarytų oro burbulai. Dezinfekavimo padėklą uždenkite ir laikykite įrankius pamerktus rekomenduojamą veikimo laiką. Po pamerkimo, išimkite įrankius iš tirpalo ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Būtina atlikti pakartotinį apdorojimą, laikantis įrankio gamintojo instrukcijų.

Pavojinga

Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga įkvėpus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti užrakintą.

Sudėtis

Paruošimas iš antropogeninių amonio junginių, alkilamino, nejoninių tenzidų, korozijos inhibitoriaus ir vandens

Užsakymo numeriai GREEN & CLEAN ID N

4 x 500 ml buteliai+ matavimo stiklinė
1 x kanistras5 l
Matavimo stiklinė GREEN&CLEAN ID N
Čiaupas 5 l kanistrui

logo METASYS

Gamintojas
Metasys Medizintechnik GmbH
Austrija