GREEN&CLEAN CL

Aktyviai nusodinantis putas koncentratas, skirtas siurbimo įrangai valyti ir dezodoruoti.

Aprašymas

GREEN&CLEAN CL

Aktyviai nusodinantis putas koncentratas, skirtas siurbimo įrangai valyti ir dezodoruoti.

Kasdienis naudojimas su maišymo indu

Siurbimo įrangą ir spjaudyklę rekomenduojame valyti 1–2 kartus per dieną. Dozavimas: Atidarykite butelį ir įpilkite ketvirtį dozavimo gaubtelio (= 5 ml) GREEN&CLEAN CL. Supilkite 5 ml GREEN&CLEAN CL į maišymo indą. Sumaišymas: Pripilkite į maišymo indą iki žymos šalto vandens. Išsiurbimas: Mažą siurbimo žarnelę laikykite ant angos Nr. 1, kol bus siurbiamas oras. Didelę siurbimo žarnelę laikykite ant angos Nr. 2, kol bus siurbiamas oras. Spjaudyklės valymas: Likusį tirpalą ištuštinkite į spjaudyklę. Nenuplaukite.

PAVOJINGA

Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Labai toksiška vandens organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite
odą vandeniu arba po dušu. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą.

Sudėtis

subtilizinas, alkilpolietilenglikolio eteris.

Užsakymo numeriai GREEN & CLEAN CL

Pradinis komplektas, 2 x 500 ml buteliai + dozavimo gaubtelio
Papildymo komplektas 1, 2 x 500 ml buteliai
Papildymo komplektas 2, 25 x 500 ml buteliai

logo METASYS

Gamintojas
Metasys Medizintechnik GmbH
Austrija