GREEN&CLEAN M2

Dvigubo veikimo, aktyviai nusodinantis putas koncentratas, skirtas siurbimo įrangai bei amalgamos skirtuvams kasdien valyti, dezinfekuoti ir dezodoruoti.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: HBV/HCV/HIV: atskiedus iki 1%: 1 val.; baktericidinis*/fungicidinis (C. albicans)*: atskiedus iki 1%: 15 min.; tuberkuliocidinis*: atskiedus iki 1%: 4 valandos. (*esant didelei apkrovai)

Aprašymas

GREEN&CLEAN M2

Dvigubo veikimo, aktyviai nusodinantis putas koncentratas, skirtas siurbimo įrangai bei amalgamos skirtuvams kasdien valyti, dezinfekuoti ir dezodoruoti.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: HBV/HCV/HIV: atskiedus iki 1%: 1 val.; baktericidinis*/fungicidinis (C. albicans)*: atskiedus iki 1%: 15 min.; tuberkuliocidinis*: atskiedus iki 1%: 4 valandos. (*esant didelei apkrovai)

GREEN&CLEAN M2 dozatoriaus pripildymas ir naudojimas

Kiekviename pardavimo vienete yra po raudoną ir žalią GREEN&CLEAN M2 ir GREEN&CLEAN M2. Visada naudokite raudoną ir žalią GREEN&CLEAN M2 pakaitomis, t. y., kai tik žalios spalvos dezinfekavimo koncentratas pasibaigs, pripildykite raudono ir atvirkščiai. Išimkite dozatorių iš korpuso. Pasukite tuščią indą pagal laikrodžio rodyklę, kad ją nuimtumėte nuo siurblio galvutės. Pripildykite į indą koncentrato. Pripildytą indą sukite prieš laikrodžio rodyklę iki galo ant siurblio galvutės. Vėl įstatykite dozatorių į korpusą.

Kasdienis naudojimas

Siurbimo įrangą ir spjaudyklę rekomenduojame valyti ir dezinfekuoti 2x per dieną. Po chirurginių intervencijų papildomai reikėtų atlikti specialųjį valymą. Dozavimas: 2 x aktyvinti dozatoriaus siurblį (= 6 ml GREEN&CLEAN M2 koncentrato). Dėmesio: perdozavus galimi sutrikimai! Sumaišymas: Nuimkite maišymo indą ir iki žymos pripildykite į jį šalto vandens (=600 ml 1 % tirpalo). 6 + 7 Išsiurbimas: Mažą siurbimo žarnelę laikykite ant angos Nr. 1, kol bus siurbiamas oras (= 200 ml). Didelę siurbimo žarnelę laikykite ant angos Nr. 2, kol bus siurbiamas oras (= 200 ml). Spjaudyklės valymas ir dezinfekavimas: Likusį tirpalą (=200 ml) ištuštinkite į spjaudyklę. Nenuplaukite (Palaukite, kol baigsis poveikio laikas.). Siurbimo įrangai ir spjaudyklei prižiūrėti nenaudokite jokių kitų valymo ir dezinfekavimo priemonių, nes dėl to gali įvykti neigiama sąveika. Tarp gydymų siurbimo įranga siurbkite daug šalto vandens. GREEN&CLEAN M2 naudokite tik nuplovę šaltu vandeniu, nes kitaip bus nuplauti aktyvūs chemikalai.

Pavojinga

Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Labai toksiška vandens organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą.

GREEN&CLEAN M2 (žalias) sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai, alkilaminas
GREEN&CLEAN M2 (raudonas) sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai, alkilaminas, guanidino junginiai

Užsakymo numeriai GREEN & CLEAN M2

Pradinis komplektas, 2 x 500 ml buteliai (1 x raudonas, 1 x žalias) + dozatorius
Papildymo komplektas 1, 4 x 500 ml buteliai (2 x raudonas, 2 x žalias)
Papildymo komplektas 2, 2 x 500 ml buteliai (1 x raudonas, 1 x žalias)
Papildymo komplektas 3, 2 x 150 ml buteliai (1 x raudonas, 1 x žalias)
GREEN&CLEAN M2 raudonas, 25 x 500 ml buteliai
GREEN&CLEAN M2 žalias, 25 x 500 ml buteliai
Dozatorius for GREEN&CLEAN M2
Atnaujintas komplektas GREEN&CLEAN M2 dozatorius skirtos 3 atsiurbimo žarnoms

logo METASYS

Gamintojas
Metasys Medizintechnik GmbH
Austrija