GREEN&CLEAN H1

Green&Clean H1 – enzimų pagrindo dezinfektantas ir valymo priemonė odontologinių įrenginių su automatine higienios sistema H1 atsiurbimo sistemų valymui ir dezinfekcijai. Mažina putojimą ir neutralizuoja kvapus.

Aprašymas

GREEN&CLEAN H1

Green&Clean H1 – enzimų pagrindo dezinfektantas ir valymo priemonė odontologinių įrenginių su automatine higienios sistema H1 atsiurbimo sistemų valymui ir dezinfekcijai. Mažina putojimą ir neutralizuoja kvapus.

Naudojimas

Green&Clean H1 dispenserio pripildymas: Atidarykite talpyklos uždarymą. Pridėkite raktą prie talpyklos jungiamojo kaiščio. Pasukite raktą prieš laikrodžio rodyklę. Nuimkite talpyklos dangtelį. Nuimkite dangtelį.  Išimkite stūmoklį su talpyklos tarpine.  Uždėkite papildymo adapterį. Atidarykite papildomo maišelio dangtelį.  Įstatykite trumpąjį adapterio galą į maišelį. Įstatykite ilgąjį adapterio galą į talpyklą. Užpildykite talpyklą. Pildykite talpyklą su GREEN&CLEAN H1, kol bus pasiektas maksimalus lygis. Nuimkite adapterį po naudojimo ir praskalaukite jį vandeniu. Uždarykite maišelį. Įdėkite stūmoklį su tarpine atgal į talpyklos pildymo angą. Įstatykite jungiamąjį kaištį ir pasukite raktą pagal laikrodžio rodyklę. Dozavimui laikykitės dozavimo prietaiso naudojimo instrukcijų.

Darbų saugos nurodymai

PAVOJUS: Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alergijos ar astmos simptomus ar kvėpavimo sutrikimus įkvepiama. Labai toksiška vandens organizmams. Venkite patekimo į aplinką. Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą. PATEKUS ANT ODOS (arba ant plaukų): Nedelsdami nusivilkite / nuimkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu / dušu. ĮKVĖPUS: Nuvežkite nukentėjusįjį į šviežią vėsinkite orą ir laikykitės ramioje vietoje, kad būtų patogu kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite vandeniu. Nuimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir nesunku tai padaryti. Tęskite plovimą. Jei jaučiate kvėpavimo takų simptomus: Skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją. Laikyti užrakintą.

Sudėtis

ketvirtiniai amonio junginiai, fermentai, putplasčio pašalinimo agentai, paviršiaus aktyviosios medžiagos, dažikliai.

Užsakymo numeriai GREEN & CLEAN H1

Papildymo komplektas, 4 x 500 ml maišeliai

logo METASYS

Gamintojas
Metasys Medizintechnik GmbH
Austrija